top of page

Mysite Group

Public·10 members

Sigurnost Na Moru Damir Zec Pdf2 Naziv dodijeljene kvalifikacije Naziv dodijeljene kvalifikacije doktor tehničkih znanosti Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci PhD Datumi 1992 Naziv dodijeljene kvalifikacije magistar tehničkih znanosti Pomorski fakultet u Rijeci M.Sc. Datumi 1985 Osobne vještine i kompetencije Diplomirani inţenjer tehnologije prometa Pomorski fakultet u Rijeci B.Sc. Materinski jezik(ci) hrvatski Drugi jezik(ci) Engleski jezik Samoprocjena Razumijevanje Govor Pisanje Europska razina (*) Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija Jezik c1 vrlo dobro c1 vrlo dobro c1 vrlo dobro c1 vrlo dobro c1 vrlo dobro Jezik c1 vrlo dobro c1 vrlo dobro c1 vrlo dobro c1 vrlo dobro c1 vrlo dobro (*) Zajednički europski referentni okvir za jezike Tehničke vještine i kompetencije Računalne vještine i kompetencije Vozačka dozvola Zapovjednik broda većeg od BT (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) MS Office, Mathematica, AutoCAD, Corel, ProModel BCDE Dodatne informacije Nastavna djelatnost Pomorski fakultet u Rijeci (Sigurnost na moru, Sigurnost u prometu, Planiranje pomorske plovidbe, MeĎunarodni sustavi sigurnosti plovidbe, Upravljanje kvalitetom u pomorstvu, Morske tehnologije) Sveučilište u Zadru, dodiplomski studij, nositelj kolegija (od do danas), Sveučilište u Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portoroţ, gost-predavač, (od do danas) Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, poslijediplomski studij Upravljanje kvalitetom, gostpredavač, (2005, 2006) Sveučilište u Trstu, Ekonomski fakultet, Master program, gost-predavač, (2005, 2006) IMOIMA, Trst, program Flag State Implementation, redoviti predavač,( ) IMSSEA, Genova, programi Search and Rescue i Flag State Implementation, redoviti predavač, (od do danas) IMO program 6.09 Implementation of the STCW Convention, Aleksandrija, (2003) i Budimpešta, (2004)
Sigurnost Na Moru Damir Zec Pdf


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvittuv.com%2F2u0Xa7&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2uj_CXFJBbcNmK0QSdJv1y3 Znanstvena djelatnost 29 znanstvenih radova, (autor ili suautor), 9 znanstvenih projekata, (FP 2 projekta, MZOŠ 2 projekta kao voditelj), 35 izlaganja na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (autor ili suautor), 85 stručnih projekata i radova (voditelj ili suradnik), 2 sveučilišna udţbenika (autor), 9 stručnih knjiga (autor ili suautor), 4 mentorstva pri obrani magistarskih radova, 6 mentorstva pri obrani doktorskih disertacija (2 u inozemstvu), Stručna djelatnost Stručna ispitna povjerenstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, član (1990 do danas) delegacije Republike Hrvatske pri dogovorima o suradnji sa susjednim drţavama Jadrana (SAR sluţba, VTS sluţba, sustavi odijeljene plovidbe, Jadransko-Jonska inicijativa, uvjeti sigurnosti plovidbe ro-ro putničkih brodova, ), član (od u više navrata) povjerenstva za izradu zakonskih propisa iz područja sigurnosti plovidbe (Pravilnik o zvanjima, Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova, ), član (1997 do danas) Centar za izobrazbu pomoraca Pomorskog fakulteta u Rijeci, voditelj ( ) Odbor za certifikaciju malih plovila Hrvatskog registra brodova, predsjednik (1998 do danas) Organizacijski odbor savjetovanja Prevention of Accidents, Dealing with Emergencies, Coping with Casualties, Opatija, predsjednik (1999) Prodekan za znanost i stručno usavršavanje, ( ) Nadzorni odbor Luka, d.d., Rijeka, zamjenik predsjednika ( ) Upravni odbor IMLA-e, član (2000 do danas) Uredništvo Pomorstvo, član (2000 do danas) Uredništvo Pomorski zbornik, član (2001 do danas) Povjerenstvo za uspostavu sustava kvalitete na Pomorskom fakultetu u Rijeci, predsjednik (2001) IMO Panel of Competent Persons, predsjedavajući i član povjerenstva za ocjenu sustava obrazovanja pomoraca (2002 do danas, 11 drţava) delegacija Republike Hrvatske pri IMO-u, član ( , u nekoliko navrata) IAMU WG2 STCW Implementation, član ( ) Znanstveno vijeće za pomorstvo HAZU, Sekcija za morsko brodarstvo, član, (2003), pročelnik (2004 do danas) CARDS program Harmonization of a national legislation with the EU Acquis Communitaire in the area of maritime safety, security and pollution prevention, zamjenik voditelja tima (u zvanju Senior EU Expert) (2005) Pretpristupna pomorska strategija Republike Hrvatske, autor - suradnik (2005) Povjerenstvo za ocjenu studijskih programa i znanstvenih projekata, za potrebe Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te za potrebe Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, član-recenzent ( ) Povjerenstvo za istragu pomorskih nezgoda, član i predsjednik (2007 do danas) NATO Advanced Research Workshop - Human Systems Integration to Enhance Maritime Domain Awareness for Port/Harbour Security Systems, Opatija, ko-direktor (2008) Povjerenstvo za ocjenu studije utjecaja na okoliš te Povjerenstvo za ocjenu prekograničnog utjecaja (ADRIA LNG, Trieste LNG, Ţaulje LNG) Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureďenja i graditeljstva, član ( ) Povjerenstvo za izgradnju i korištenje školskog broda Kraljica mora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, član (2009)


5 Advisory Councils EEAC, Towards Sustainable European Infrastructures, Dubrovnik, 2009 Zec, D. Training the Croatian seafarer: Developments in Croatian MET, The 13th European Manning and Training Conference, Lloyd's List, Dubrovnik, Izabrani projekti Ustroj sluţbe traganja I spašavanja Republike Hrvatske, Ministarstvo mora, prometa I infrastrukture, voditelj projekta, 1996/1997 EC Waterborne Transport 4th Framework Task 43 Harmonization of European Schemes METHAR, World Maritime University, Malmo, Sweden, 2000, (non-eu participant representing Croatian MET institutions) EC Waterborne Transport 5th Framework Programme for research technological development and demonstration on "Competitive and sustainable growth (GROWTH)" - THEMATIC NETWORK ON MARITIME EDUCATION, TRAINING AND CERTIFICATION METNET, World Maritime University, Malmo, Sweden, 2002, (non-eu participant representing Croatian MET institutions) Maritimna studija Sigurnost plovidbe tankare u Jadranskom moru do luke Omišalj, naručitelj Institut za oceanografiju I ribarstvo, Split, i JANAF d.d, voditelj projekta, Rijeka, 2004 Ocjena djelotvornosti organizacijskog modela djelovanja u slučaju onečišćenja mora s brodova na području Primorsko-goranske ţupanije, Sveučilište u Rijeci, Primorsko-goranska ţupanija Odjel za pomorstvo promet i veze PGŢ, voditelj projekta, 2006 Mjesto zakloništa, u suradnji s Hrvatskim hidrografskim institutom, za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,.voditelj projekta, Rijeka, 2007/2008 Potential impact of proposed Adria LNG terminal on other marine activities, Environmental Resources Management Ltd, (ERM), Manchester, UK, Croatian VTMIS (according to EU Directive 59/2002), za Ministarstvo mora, prometa i razvitka, voditelj projekta, Rijeka, 2008/2009 ACCREDIMET I i II - A feasibility study on the establishment of an IAMU accreditation scheme (Phase II), WMU, podrţano od Nippon Fondation u ime IAMU, MARSIC: Securing commercial shipping lanes for the benefit of Gulf of Aden coastal States, France Expertize Internationale, STE, EU, Support to Reform of Higher Education in Bosnia and Herzegovina, STE, GOPA, EU,


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page